Tvorba web stránok pre autodopravu je zvyčajne zameraná na propagáciu firmy, ukážku vozového parku a ukážka dôveryhodnosti spoločnosti vôbec.

Tvorba web stránok pre kamiónovú dopravu

Tvorba web stránok pre autopožičovne

Tvorba web stránok pre taxi služby

Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej preprave vyplývajú dopravcom isté povinnosti.

§ 4 ods. 5  zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej preprave určuje dopravcom povinnosť zverejniť na svojej webovej stránke prepravný poriadok v znení:
(5) Dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deň začiatku platnosti, prepravný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle.

§ 4 ods. 1  zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej preprave určuje obsah prepravného poriadku v znení:
(1) Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä
a) druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
b) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,
c) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy.